Autorització del menor i drets d'imatge

Jo, com a tutor responsable de l'inscrit, autoritzo el meu fill/a a participar a la Catalonia Kids Cup sota la meva responsabilitat i sent conscient de les normatives del campionat, de manera que eximeixo a l'organització de tota responsabilitat i en no denunciar a l'entitat organitzadora, col·laboradors, patrocinadors i a altres participants, així com a no iniciar cap reclamació de responsabilitat civil contra les parts mencionades.

Així mateix, autoritzo a l'organització de la cursa a gravar imatges de la mateixa, utilitzar-les i difondre-les pels mitjans, inclós Internet, amb finalitats de promoció, difusió i publicitat de la prova respectant en tot moment els drets dels participants. L'inscripció a la prova implica l'acceptació del present reglament.

Contacte: Per a qualsevol dubte o aclaració, enviar un correu electrònic a la següent direcció: info@cataloniakidscup.com